MDP_ASSIS-111

Educació Infantil

La finalitat de l’educació infantil en el centre és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits. En aquesta etapa s’atendran especialment les necessitats bàsiques d’ordre biològic, psicològic, afectiu, intel·lectual i social, mentre que s’inicien en el desenvolupament d’habilitats matemàtiques, l’ús lúdic de l’anglès o la robòtica i en el nostre projecte de lectoescriptura.

Objectius principals

  1. El desenvolupament afectiu.
  2. El creixement personal dels infants.
  3. La formació d’una imatge positiva i equilibrada d’ells mateixos.
  4. El descobriment de l’entorn, de les possibilitats del seu propi cos, del moviment i dels hàbits de control corporal, perquè actuïn cada vegada d’una manera més autònoma.
  5. La possibilitat d’experimentar, de relacionar-se i de comunicar-se amb les altres persones, infants i persones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges, establint vincles i relacions amb les corresponents pautes elementals de convivència, de relació i de respecte al principi de no-discriminació.
MDP_ASSIS-25

Desenvolupament i relació

Construcció de la pròpia identitat i coneixement de l'entorn físic i social. Construcció de la pròpia identitat i comunicació i representació.
iconos-38
Afavorir el desenvolupament de la comunicació per mitjà dels diferents llenguatges: corporal, verbal, plàstic, músic i matemàtic.
iconos-120
Respectar el ritme maduratiu i evolutiu de cada infant en funció de les seves necessitats.
iconos-38
Respectar el joc lliure, per ajudar a potenciar la iniciativa, la imaginació i assolir un desenvolupament global.
iconos-120
Vetllar per la salut tot atenent les seves necessitats d’higiene, alimentació i son.

Projectes acadèmics

Mètodes d'aprenentatge per a cada etapa