93 752 41 71

Turn your English on!

L’ensenyament de la llengua anglesa a l’etapa d’Educació Infantil prioritza la sensibilització i l’apropament de l’infant envers aquesta llengua i cultura. Una bona qualitat d’aquest primer contacte amb la llengua anglesa pot evitar bloquejos innecessaris i assegurar que aquesta aproximació esdevingui positiva i gratificant.

A la nostra escola, aquest acostament es fa de manera lúdica i motivadora. El joc, el moviment i la interacció social són els elements claus en aquest procés d’ensenyament-aprenentatge; per això l’escola aplica metodologies innovadores en què aquests elements esdevenen molt presents, juntament amb l’ús de recursos com ara pissarres digitals o tauletes.

 Do you want to play with us?

Categories
CreaEscola Quality Certificate for Education Website