93 752 41 71

Matèries optatives

Oferim matèries optatives que connecten l’alumnat amb el món que els envolta: economia, oratòria, esport i salut, francès, creació d’aplicacions per a mòbils, tècniques d’estudi, etc.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website